Iedere school is verplicht een medezeggenschapsraad te hebben. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken zoals verbeteringen in het onderwijs, financiën en het vaststellen van vakanties en vrije dagen.

In de medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van het personeel (de personeelsgeleding). De MR kijkt kritisch mee naar de beleidsvoorstellen van het bestuur, de lijnen die op basis hiervan worden uitgezet en de manier waarop die vervolgens worden uitgevoerd. Het aantal leden in de MR is afhankelijk van de grootte van de school en bestaat uit evenveel ouders als vertegenwoordigers van het personeel.
Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad. Men wordt in principe gekozen voor een periode van 2 jaar.

De MR is gesplitst in twee delen. Een voor de leerkrachten en overige medewerkers van de school. Hun bevoegdheden, rechten en plichten lijken sterk op wat u van MR’s gewend bent.
ln de MR hebben we meerdere rechten waarop we ons kunnen beroepen ten aanzien van het bestuur van de school: Instemmingsrecht – Initiatiefrecht – Adviesrecht

De MR vergadert ongeveer 1 keer per 6 weken. Tijdens onze MR vergaderingen buigen we ons over zaken waar we als school mee te maken krijgen. Enerzijds gaat het om beleidsstukken, zoals het schoolplan (inclusief alle deel-aspecten hiervan), het ARBO-jaarplan (waar o.a. de veiligheid op school onder valt), het formatieplan (hoeveel leerkrachten, op welke wijze worden de groepen verdeeld). Daarnaast zijn zaken als een gedragsprotocol, een anti-pestprotocol of een goede overblijfregeling voorbeelden van onderwerpen die we behandelen. Maar ook zaken die meer raakvlakken hebben met het personeel zijn aan de orde: richtlijnen voor functionerings- of beoordelingsgesprekken en nascholing zijn onderwerp van gesprek binnen de MR.De schoolleiding is op verzoek bij onze vergaderingen aanwezig om ons van de nodige informatie te voorzien.

Onze jaarlijks terugkerende vergaderpunten proberen we zoveel mogelijk aan te passen aan de agenda van het bestuur. Dit omdat we 2x per jaar een MR-bestuursvergadering hebben, waardoor de communicatie tussen MR en bestuur beter verloopt. Op deze vergaderingen brengen wij als MR ook andere vergaderpunten in.

Momenteel bestaat de MR uit de volgende teamleden:

 
Naam Functie e-mailadres
Elise Scholten op Reimer leerkracht e.smit@primatohengelo.nl
Karin Geesink leerkracht k.geesink@primatohengelo.nl