Richtlijnen verlof aanvragen

Richtlijn verlof buiten schoolvakanties

1. Vakantieverlof
Een verzoek om vakantieverlof op grond van art. 13a van de Leerplichtwet 1969 dient
minimaal 2 maanden tevoren bij de directeur van de school te worden ingediend.

Verlof is slechts mogelijk indien:
– Door de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.
– Een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat verlof binnen de officiële schoolvakantie niet mogelijk is.

Vakantieverlof mag:
– Eén maal per schooljaar worden verleend.
– Niet langer duren dan 10 schooldagen.
– Niet plaats vinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

2. Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per lesweken of minder
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde art. 14, lid 1 van de Leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen 2 dagen na het ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
a. Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden.
b. Voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag.
c. Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- en aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van de belanghebbende.
d. Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- en aanverwanten t/m de 3e graad. Duur in overleg met de directeur.
e. Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; van bloed- en aanverwanten in de 3e of 4e graad ten hoogste 1 dag.
f. Bij 25-, 40-, en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50-, en 60 jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag.
g. Voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen
vakantieverlof.

3. Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar.
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van art. 14, lid 3 van de Leerplichtwet 1969 voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar minmaal 1 maand tevoren via de directeur van de school, bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden voorgelegd.
Verlof indien:
– De ouders een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(ster) kunnen overleggen, waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende één van de gezinsleden.

Waarschuwing:
De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar melding te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen de ouders, die hun kind(eren) zonder toestemming van de directeur van school houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt.