Onze visie

De visie van Maria Montessori kan kort worden samengevat als:
“Help mij het zelf te doen”. Alle opvoeding is in principe zelfopvoeding. Het uitgangspunt is dat een kind een natuurlijke, noodzakelijke drang tot zelfontplooiing heeft. Opvoeding en onderwijs moeten onderkennen wat de behoeften van een kind op een gegeven moment zijn en daarop inspelen, door de juiste omgeving en materialen te bieden.
Dit is precies van wij doen! Wij bieden een omgeving die rust en warmte uitstraalt, zonder te veel prikkels. De lokalen zijn met zorg en liefde ingericht en de onderwijsondersteunende middelen, zoals materialen, nodigen een kind uit om ermee aan het werk te gaan. Om oog te hebben voor de ontwikkeling van ieder individueel kind vraagt een actieve en betrokken houding van de leerkracht. Wij werken als een team en zijn samen verantwoordelijk voor onze leerlingen, leerkrachten ondersteunen elkaar waar nodig en leerlingen hebben de mogelijkheid om ook eens in een andere klas te kijken.
De leerlingen uit verschillende leeftijdscategorieën zitten bij elkaar in één groep. Hierdoor wordt het samenwerken en zorgen voor elkaar gestimuleerd. Een kind is altijd een keer de jongste in een groep maar zal ook een keer de oudste van een groep worden. De rol die je als oudste van een klas hebt is wezenlijk anders dan de rol van een jongste. Leerlingen helpen elkaar waar nodig, zodat zij niet afhankelijk zijn van de leerkracht.
Kinderen hebben “vrijheid in gebondenheid”, zij zijn dus (binnen bepaalde grenzen) vrij om hun werk te kiezen en hun tempo te bepalen. Door de voorbereide omgeving worden kinderen continue geprikkeld en uitgenodigd om bezig te zijn. Kinderen leren zorg te dragen voor elkaar maar ook voor de omgeving, zorgen voor je eigen plantje is hier een goed voorbeeld van.

 

Missie

Kinderen leren zich te ontwikkelen tot sociale, zelfstandige mensen. Die met een open vizier, maar op kritische wijze, naar hun omgeving kunnen kijken. Wij zullen altijd 100% klaar staan voor onze leerlingen, zodat ieder kind zijn talenten optimaal ontwikkeld.